„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”
                                               (JAN PAWEŁ II)                 Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach „Koła Miłośników Języka Polskiego” w Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi               autor: AGNIESZKA DOMAGAŁA                     2017 r.                         CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU   Proponowany program zajęć dydaktycznych przeznaczony jest do realizacji z uczniami zdolnymi oraz chcącymi pogłębiać wiedzę polonistyczną  w gimnazjum w klasach I-III.   Program  ma zachęcać uczniów do rozwijania zdolności, wspierać ich działania literackie, szerzyć świadomość językową, pomagać w odkrywaniu piękna języka poetyckiego, a także ukazywać różne teksty kultury oraz konteksty historyczno-literackie. Celem programu jest również uczestniczenie młodzieży w organizowanym przez Łódzkiego Kuratora  Oświaty w Łodzi Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego.           Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go dostosować do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów.                               Cel główny   Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych. Cele szczegółowe
 1. Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii.
 2. Poznanie biografii i dorobku polskich i obcych twórców kultury.
 3. Pracowanie nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi.
 5. Zwracanie uwagi na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie – świadomość językowa.
 6. Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej.
 7. Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury.
 8. Przygotowanie do konkursów polonistycznych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich ( w szczególności dotyczy to Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego).
        TREŚCI KSZTAŁCENIA    
Realizacja treści Uczeń:
Doskonalenie umiejętności  praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii •          Zna podstawowe zasady gramatyki, ortografii i interpunkcji. •          Potrafi je zastosować, poprawnie budując wyrazy, zdania. •          W praktyce wykorzystuje zasady ortografii i interpunkcji. •          Dostrzega i umie poprawić błędy językowe.
Poznanie biografii i dorobku najważniejszych twórców kultury polskiej. •          Zna sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla. •          Zapoznaje się z najwybitniejszymi twórcami dzieł kultury w Polsce (malarstwo, literatura, film, muzyka itd.).
Pracowanie nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji. •          Zna różne źródła informacji. •          Zna rodzaje słowników. •          Umie z nich korzystać. •          Umie segregować i wybierać najważniejsze informacje z tekstu.
Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi. •          Umie nazwać formy wypowiedzi. •          Zna ich charakterystyczne elementy. •          Potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi.
Zwracanie uwagi na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie -świadomość językowa. •          Obserwuje procesy zachodzące w polszczyźnie. •          Potrafi odszukać w słowniku informację o poprawność wyrazów i form językowych.
Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej. •          Posługuje się piękną polszczyzną. •          Stale wzbogaca swoje słownictwo poprzez używanie synonimów, związków frazeologicznych. •          Dba o czystość języka.
Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury. •          Poznaje podstawowe dzieła kultury polskiej. •          Interesuje się wydarzeniami kulturalnymi. •          Uczestniczy w wydarzeniach lokalnych. •          Potrafi zinterpretować proste dzieła kultury.
Przygotowanie do konkursów polonistycznych. •          Zapoznaje się z regulaminem konkursów. •          Ćwiczy umiejętności wymagane na konkursach.  
              PLAN ZAJĘĆ  
Tematyka Przebieg zajęć Liczba godzin
Poznajemy siebie, swoje pasje i zdolności. ·    Ćwiczenia zapoznawcze. ·    Krótkie wypowiedzi na temat swoich pasji i oczekiwań. ·    Ćwiczenia językowe. 1
Obserwujemy świat językowy. ·    Wyjście do pobliskiego mini-marketu w celu zbierania obserwacji nazw nowych produktów. ·    Pojęcie neologizmu. ·    Zapożyczenia językowe. 2
Język się zmienia. ·    Obserwacje językowe reklam, programów telewizyjnych, nagłówków prasowych. ·    Ćwiczenia składniowe. 1
Z frazeologią na ty. ·    Frazeologia-pojęcia teoretyczne. ·    Frazeologizmy biblijne. ·    Frazeologizmy mitologiczne. ·    Frazeologia ludowa. 2
Polscy nobliści. ·    Zapoznanie z ideą Nagrody Nobla (test czytania ze zrozumieniem).·    Sylwetki polskich noblistów-prezentacje dzieci. 2
Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego. ·    Omówienie regulaminu konkursu, terminów i sposobu przygotowywania się do niego. 1
Fleksja-powtórzenie ·    Ćwiczenia w odmianie wyrazów. ·    Rozpoznawanie części mowy. 2
Dziwne odmiany trudnych wyrazów. ·    Praca ze słownikami języka polskiego. ·    Charakterystyczne odmiany rzeczowników, czasowników. 1
Sławni Polacy. ·    Poznanie sylwetek polskich kompozytorów i malarzy. ·    Rozpoznawanie dzieł charakterystycznych dla tych twórców. 1
W galerii sztuki. ·    Zajęcia w Muzeum Herbsta. ·    Poznanie dzieł polskich twórców. ·    Opis obrazu. 2
Składnia zdania pojedynczego. ·    Części zdania. ·    Wykresy zdania pojedynczego. 2
Testy konkursowe. ·    Analiza testów konkursowych z ostatnich dwóch lat. 2
Wiem, gdzie wstawić przecinek. ·    Zasady interpunkcyjne. ·    Dyktanda interpunkcyjne. 1
Ulubiony film, przedstawienie, koncert. ·    Wieczorne wyjście do teatru. ·    Prezentacje uczniów dotyczące ulubionych dzieł kultury. 3
Składnia zdania złożonego. ·    Typy zdań złożonych. ·    Wykresy zdań złożonych. 2
Konkurs ortograficzny. ·    Dyktando konkursowe. ·    Wybór Mistrza Ortografii. 1
Czy każdy może być poetą? ·    Ulubiony wiersz. ·    Pierwsze próby poetyckie na zadany temat. 1
Budujemy nowe wyrazy-słowotwórstwo. ·    Wyraz podstawowy, pochodny. ·    Rodzaje formantów. ·    Analiza słowotwórcza wyrazów. 2
Wyrazy też moją rodzinę. ·    Zabawa językiem, tworzenie rodzin wyrazowych. ·    Wyrazy pokrewne, rdzeń. 1
Mój ulubiony utwór literacki. ·    Prezentacja ulubionych książek. ·    Poprawność językowa. 2
„Płynął buk przez Bug .Dałby Bóg, żeby buk przepłynął przez Bug”-niektóre wyrazy brzmią tak samo choć są inne. ·    Homonimy. ·    Zabawy językowe. 1
Autorytet-ten Polak jest dla mnie autorytetem. ·    Pojęcie autorytetu. ·    Sylwetki Polaków-autorytetów dla młodzieży. 1
„Czarny – biały”, „Ładny – piękny”- synonimy, antonimy. ·    Pojęcia „synonim”, „antonim”. ·    Ćwiczenia ze słowikiem. 1
Jestem lepszym polonistą. ·    Podsumowanie pracy w roku szkolnym. ·    Czego się nauczyłem w trakcie zajęć? 1
        Procedury osiągania celów   FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM  
 • Przydzielanie dodatkowych zadań do rozwiązania w czasie lekcji.
 • Różnicowanie zadań klasowych, kontrolnych i domowych, zadawanie pewnych problemów do rozwiązania na okres ferii lub wakacji, układanie zestawu zadań z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.
 • Stwarzanie sytuacji problemowych, zachęcających uczniów do usuwania problemów i oceniania każdego pomysłu, samodzielnego układania krzyżówek, rebusów oraz zagadek.
 • Zlecanie opracowania nowego uczniom i referowanie go ich kolegom.
 • Opracowanie materiału spoza podręcznika szkolnego w formie prezentacji.
 • Informowanie uczniów o nowinkach książkowych, organizowanie konkursów.
 • Rozwiązywanie testów konkursowych.
 • Wyjścia do muzeum – galeria, teatru.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.
 • Obserwacje językowe.
  SPODZIEWANE EFEKTY  
 • Dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zdolności.
 • Nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów.
 • Uczniowie rozwijają umiejętności myślenia twórczego.
 • Uczniowie zwracają uwagę na zjawiska językowe, zmiany w języku.
 • Uczniowie poprawnie posługują się językiem polskim.
 • Młodzież uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.
 • Dzieci umieją wskazać na dzieła wybitnych polskich twórców muzyki, malarstwa, literatur.
 • Osiągają sukcesy w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego i innych konkursach polonistycznych.
  EWALUACJA  
 • Wyniki konkursów i olimpiad.
 • Wyniki semestralne i końcowe.
  DZIAŁANIE 2   Opracowanie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.