„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”

                                               (JAN PAWEŁ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach

„Koła Miłośników Języka Polskiego”

w Katolickiej Szkole Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

autor: AGNIESZKA DOMAGAŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Proponowany program zajęć dydaktycznych przeznaczony jest
do realizacji z uczniami zdolnymi oraz chcącymi pogłębiać wiedzę polonistyczną  w gimnazjum w klasach I-III.

 

Program  ma zachęcać uczniów do rozwijania zdolności,
wspierać ich działania literackie, szerzyć świadomość językową,
pomagać w odkrywaniu piękna języka poetyckiego, a także ukazywać różne teksty kultury oraz konteksty historyczno-literackie.

Celem programu jest również uczestniczenie młodzieży
w organizowanym przez Łódzkiego Kuratora  Oświaty w Łodzi
Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego.

 

 

 

 

 

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go dostosować do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel główny

 

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych.

Cele szczegółowe

 1. Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii.
 2. Poznanie biografii i dorobku polskich i obcych twórców kultury.
 3. Pracowanie nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi.
 5. Zwracanie uwagi na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie – świadomość językowa.
 6. Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej.
 7. Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury.
 8. Przygotowanie do konkursów polonistycznych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich ( w szczególności dotyczy to Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego).

 

 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

Realizacja treści Uczeń:
Doskonalenie umiejętności  praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii •          Zna podstawowe zasady gramatyki, ortografii i interpunkcji.

•          Potrafi je zastosować, poprawnie budując wyrazy, zdania.

•          W praktyce wykorzystuje zasady ortografii i interpunkcji.

•          Dostrzega i umie poprawić błędy językowe.

Poznanie biografii
i dorobku najważniejszych twórców kultury polskiej.
•          Zna sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla.

•          Zapoznaje się z najwybitniejszymi twórcami dzieł kultury w Polsce (malarstwo, literatura, film, muzyka itd.).

Pracowanie
nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.
•          Zna różne źródła informacji.

•          Zna rodzaje słowników.

•          Umie z nich korzystać.

•          Umie segregować i wybierać najważniejsze informacje z tekstu.

Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi. •          Umie nazwać formy wypowiedzi.

•          Zna ich charakterystyczne elementy.

•          Potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi.

Zwracanie uwagi
na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie -świadomość językowa.
•          Obserwuje procesy zachodzące w polszczyźnie.

•          Potrafi odszukać w słowniku informację
o poprawność wyrazów i form językowych.

Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej. •          Posługuje się piękną polszczyzną.

•          Stale wzbogaca swoje słownictwo poprzez używanie synonimów, związków frazeologicznych.

•          Dba o czystość języka.

Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury. •          Poznaje podstawowe dzieła kultury polskiej.

•          Interesuje się wydarzeniami kulturalnymi.

•          Uczestniczy w wydarzeniach lokalnych.

•          Potrafi zinterpretować proste dzieła kultury.

Przygotowanie do konkursów polonistycznych. •          Zapoznaje się z regulaminem konkursów.

•          Ćwiczy umiejętności wymagane na konkursach.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

 

Tematyka Przebieg zajęć Liczba godzin
Poznajemy siebie, swoje pasje i zdolności. ·    Ćwiczenia zapoznawcze.

·    Krótkie wypowiedzi na temat swoich pasji
i oczekiwań.

·    Ćwiczenia językowe.

1
Obserwujemy świat językowy. ·    Wyjście do pobliskiego mini-marketu w celu zbierania obserwacji nazw nowych produktów.

·    Pojęcie neologizmu.

·    Zapożyczenia językowe.

2
Język się zmienia. ·    Obserwacje językowe reklam, programów telewizyjnych, nagłówków prasowych.

·    Ćwiczenia składniowe.

1
Z frazeologią na ty. ·    Frazeologia-pojęcia teoretyczne.

·    Frazeologizmy biblijne.

·    Frazeologizmy mitologiczne.

·    Frazeologia ludowa.

2
Polscy nobliści. ·    Zapoznanie z ideą Nagrody Nobla (test czytania
ze zrozumieniem).·    Sylwetki polskich noblistów-prezentacje dzieci.
2
Wojewódzki Konkurs
z Języka Polskiego.
·    Omówienie regulaminu konkursu, terminów
i sposobu przygotowywania się do niego.
1
Fleksja-powtórzenie ·    Ćwiczenia w odmianie wyrazów.

·    Rozpoznawanie części mowy.

2
Dziwne odmiany trudnych wyrazów. ·    Praca ze słownikami języka polskiego.

·    Charakterystyczne odmiany rzeczowników, czasowników.

1
Sławni Polacy. ·    Poznanie sylwetek polskich kompozytorów i malarzy.

·    Rozpoznawanie dzieł charakterystycznych dla tych twórców.

1
W galerii sztuki. ·    Zajęcia w Muzeum Herbsta.

·    Poznanie dzieł polskich twórców.

·    Opis obrazu.

2
Składnia zdania pojedynczego. ·    Części zdania.

·    Wykresy zdania pojedynczego.

2
Testy konkursowe. ·    Analiza testów konkursowych z ostatnich dwóch lat. 2
Wiem, gdzie wstawić przecinek. ·    Zasady interpunkcyjne.

·    Dyktanda interpunkcyjne.

1
Ulubiony film, przedstawienie, koncert. ·    Wieczorne wyjście do teatru.

·    Prezentacje uczniów dotyczące ulubionych dzieł kultury.

3
Składnia zdania złożonego. ·    Typy zdań złożonych.

·    Wykresy zdań złożonych.

2
Konkurs ortograficzny. ·    Dyktando konkursowe.

·    Wybór Mistrza Ortografii.

1
Czy każdy może być poetą? ·    Ulubiony wiersz.

·    Pierwsze próby poetyckie na zadany temat.

1
Budujemy nowe wyrazy-słowotwórstwo. ·    Wyraz podstawowy, pochodny.

·    Rodzaje formantów.

·    Analiza słowotwórcza wyrazów.

2
Wyrazy też moją rodzinę. ·    Zabawa językiem, tworzenie rodzin wyrazowych.

·    Wyrazy pokrewne, rdzeń.

1
Mój ulubiony utwór literacki. ·    Prezentacja ulubionych książek.

·    Poprawność językowa.

2
„Płynął buk przez Bug .Dałby Bóg, żeby buk przepłynął przez Bug”-niektóre wyrazy brzmią tak samo choć są inne. ·    Homonimy.

·    Zabawy językowe.

1
Autorytet-ten Polak jest dla mnie autorytetem. ·    Pojęcie autorytetu.

·    Sylwetki Polaków-autorytetów dla młodzieży.

1
„Czarny – biały”, „Ładny – piękny”- synonimy, antonimy. ·    Pojęcia „synonim”, „antonim”.

·    Ćwiczenia ze słowikiem.

1
Jestem lepszym polonistą. ·    Podsumowanie pracy w roku szkolnym.

·    Czego się nauczyłem w trakcie zajęć?

1

 

 

 

 

Procedury osiągania celów

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

 • Przydzielanie dodatkowych zadań do rozwiązania w czasie lekcji.
 • Różnicowanie zadań klasowych, kontrolnych i domowych, zadawanie pewnych problemów do rozwiązania na okres ferii lub wakacji, układanie zestawu zadań z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.
 • Stwarzanie sytuacji problemowych, zachęcających uczniów do usuwania problemów i oceniania każdego pomysłu, samodzielnego układania krzyżówek, rebusów oraz zagadek.
 • Zlecanie opracowania nowego uczniom i referowanie go ich kolegom.
 • Opracowanie materiału spoza podręcznika szkolnego w formie prezentacji.
 • Informowanie uczniów o nowinkach książkowych, organizowanie konkursów.
 • Rozwiązywanie testów konkursowych.
 • Wyjścia do muzeum – galeria, teatru.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.
 • Obserwacje językowe.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 • Dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zdolności.
 • Nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów.
 • Uczniowie rozwijają umiejętności myślenia twórczego.
 • Uczniowie zwracają uwagę na zjawiska językowe, zmiany w języku.
 • Uczniowie poprawnie posługują się językiem polskim.
 • Młodzież uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.
 • Dzieci umieją wskazać na dzieła wybitnych polskich twórców muzyki, malarstwa, literatur.
 • Osiągają sukcesy w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego i innych konkursach polonistycznych.

 

EWALUACJA

 

 • Wyniki konkursów i olimpiad.
 • Wyniki semestralne i końcowe.

 

DZIAŁANIE 2

 

Opracowanie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.