REKRUTACJA 2020/21

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPSK im.Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

(po gimnazjum/po szkole podstawowej)

TECHNIKUM  SPSK -technik informatyk / technik logistyk

( po gimnazjum / po szkole podstawowej)

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
 • Zarządzenie Nr
 •  Program Wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;
 • Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego;
 • Program  Wychowawczy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK
   Kryteria przyjęć do klas I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK oraz Technikum SPSK w Łodzi:
 1. Kryteria jakościowe:
 • punkty wynikające z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii;
 • wynik egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty w punktach;
 • punkty uzyskane podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 1. Kryteria szkolne (punkty mogą być przyznane na rozmowie rekrutacyjnej)
 • Preferencja wyboru Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK lub Technikum SPSK – 20 pkt.
 • Absolwent Katolickiego Gimnazjum SPSK/Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Łodzi – 5 pkt.
 • Kandydat posiadający rodzeństwo w katolickich szkołach SPSK – 5 pkt.
 • Kandydat będący dzieckiem pracownika szkół SPSK i innych placówek oświatowych – 5 pkt.
 • Działalność na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego, wspólnoty szkoły (wolontariat, sport, parafia) – 10 pkt.
 1. Kryteria konstytucyjne:
 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

          Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

 • Średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • Punkty uzyskane na rozmowie rekrutacyjnej;
 • Ocena z zachowania.
   

              Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkoły podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 
 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 250 pkt., w tym:
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum /szkole podstawowej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o wynikach egzaminu) – 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki, języka angielskiego, biologii) wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – 100 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania w czasie rozmowy rekrutacyjnej – 50
 
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • stopień celujący – 18 pkt.,
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.,
 • stopień dobry – 14 pkt.,
 • stopień dostateczny – 8 pkt.,
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.
 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
  Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych oraz innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum / szkoły podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej;    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.    

 Naborem kandydatów do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum SPSK w Łodzi w roku szkolnym 2020/210 zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 • Szkoła prowadzi nabór elektroniczny
 • Termin składania oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum lub technikum od 0
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi
 

Procedura odwoławcza:

 • Rodzic /opiekun prawny/ po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej dotyczącego odmowy przyjęcia kandydata może w terminie 7 dni wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie w formie pisemnej od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania podania.

   

KARTA ZGŁOSZENIA LO