REKRUTACJA 

NA ROK SZKOLNY  2021/2022

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywać się  będzie w formie elektronicznej. Uczniów zdecydowanych na naukę w naszej szkole prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie na e-mail szkoły lodz@spsk.info.pl podania rodziców o przyjęcie dziecka i karty zgłoszenia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji będzie podany niezwłocznie po ogłoszeniu

przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do  Katolickiego Liceum SPSK  w Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu 501 489 016 lub pisząc na e-mail szkoły: lodz@spsk.info.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPSK
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 • Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty
 •  Program Wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;
 • Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego;
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK.

 

 Kryteria przyjęć do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Łodzi:

 1. Kryteria jakościowe:
 • punkty wynikające z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii;
 • wynik egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty w punktach;
 • punkty uzyskane podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 1. Kryteria szkolne (punkty mogą być przyznane na rozmowie rekrutacyjnej)
 • Preferencja wyboru Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK – 20 pkt.
 • Absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Łodzi – 5 pkt.
 • Kandydat posiadający rodzeństwo w katolickich szkołach SPSK – 5 pkt.
 • Kandydat będący dzieckiem pracownika szkół SPSK i innych placówek oświatowych – 5 pkt.
 • Działalność na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego, wspólnoty szkoły (wolontariat, sport, parafia) – 10 pkt.
 1. Kryteria konstytucyjne:
 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

          Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

 • Średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • Punkty uzyskane na rozmowie rekrutacyjnej;
 • Ocena z zachowania.

 

              Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów – 250 pkt., w tym:
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o wynikach egzaminu) – 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki, języka angielskiego, biologii) wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – 100 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania w czasie rozmowy rekrutacyjnej – 50 pkt.

 

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • stopień celujący – 18 pkt.,
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.,
 • stopień dobry – 14 pkt.,
 • stopień dostateczny – 8 pkt.,
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.
 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych oraz innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki szkoły podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej;

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

 

 Naborem kandydatów do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Łodzi w roku szkolnym 2021/2022 zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Procedura odwoławcza:

 • Rodzic /opiekun prawny/ po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej dotyczącego odmowy przyjęcia kandydata może w terminie 7 dni wnieść do dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK odwołanie w formie pisemnej od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania podania.

Karta_zgloszenia_LO – dziewczyna

Karta zgłoszenia do T- chłopiec