REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TECHNIKUM SPSK – technik informatyk / technik logistyk

 

Naborem kandydatów do klas pierwszych Technikum SPSK w Łodzi w roku szkolnym 2021/2022 zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Szkoła prowadzi nabór elektroniczny.

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 • Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Program Wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;
 • Statut Technikum SPSK;
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy Technikum SPSK.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać

od 17 maja 2021 r (w naszej szkole już wcześniej) do 21 czerwca 2021 r

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do  Katolickiego Liceum SPSK  w Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu 501 489 016

lub pisząc na e-mail szkoły: lodz@spsk.info.pl

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej Technikum SPSK w Łodzi:

 1. Kryteria jakościowe:
 • punkty wynikające z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii;
 • wynik egzaminu ósmoklasisty w punktach;
 • punkty uzyskane podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 1. Kryteria szkolne (punkty mogą być przyznane na rozmowie rekrutacyjnej)
 • Preferencja wyboru Technikum SPSK – 20 pkt.
 • Absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Łodzi – 5 pkt.
 • Kandydat posiadający rodzeństwo w katolickich szkołach SPSK – 5 pkt.
 • Kandydat będący dzieckiem pracownika szkół SPSK i innych placówek oświatowych – 5 pkt.
 • Działalność na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego, wspólnoty szkoły (wolontariat, sport, parafia) – 10 pkt.
 1. Kryteria konstytucyjne:
 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

 • Średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • Punkty uzyskane na rozmowie rekrutacyjnej;
 • Ocena z zachowania.

Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów – 250 pkt., w tym:
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o wynikach egzaminu) – 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki, języka angielskiego, biologii) wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – 100 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania w czasie rozmowy rekrutacyjnej – 50 pkt.

 

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • stopień celujący – 18 pkt.,
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.,
 • stopień dobry – 14 pkt.,
 • stopień dostateczny – 8 pkt.,
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.
 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych oraz innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkoły podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej;
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

 

Procedura odwoławcza:

 • Rodzic /opiekun prawny/ po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej dotyczącego odmowy przyjęcia kandydata może w terminie 7 dni wnieść do dyrektora Technikum SPSK odwołanie w formie pisemnej od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania podania.

 

Karta zgłoszenia do T- chłopiec

Karta zgłoszenia do T- dziewczyna

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]