REKRUTACJA 2020 /21

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

   

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

Publicznych przedszkoli, szkół i placówek;

 • Program Wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;
 • Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK;
 • Plan Wychowawczy Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK.

             W Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Łodzi obowiązują zasady rekrutacyjne dla szkoły publicznej.

 1. Przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej odbywają się na podstawie:
 • zgłoszenia ucznia,
 • podania rodziców o przyjęcie dziecka,
 • rozmowy z rodzicami i kandydatem,
 • kryteriów przyjętych w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Łodzi,
 • dodatkowo można dostarczyć opinię o dziecku z przedszkola lub środowiska lokalnego (parafia, zespoły artystyczne, sportowe itp.) .
 1. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują następujące kryteria:

kryteria jakościowe (szkolne):

 • – analiza i synteza sylabowa – 0 – 5 pkt.
 • – analiza i synteza głoskowa – 0 – 5 pkt.
 • – figury geometryczne – 0 – 5 pkt.
 • – określanie kierunku i miejsca – 0 – 5 pkt.
 • – przeliczanie elementów – 0 – 5 pkt.
 • – odpowiedzi na pytania – 0 – 5 pkt.

kryteria społeczne:

 • – dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach katolickich szkół SPSK w Łodzi – 5 pkt.,
 • – dziecko, które posiada rodzeństwo wśród absolwentów katolickich szkół SPSK w Łodzi – 5 pkt.,
 • – dziecko, którego rodzice są pracownikami katolickich szkół SPSK i innych placówek oświatowych w Łodzi – 3 pkt.,
 • – dziecko którego rodzice lub dziadkowie pracują w pobliżu szkoły – 2 pkt.,
 • – dziecko, które dotychczas uczęszczało do pobliskich przedszkoli lub przedszkoli katolickich
 • w Łodzi – 5 pkt.,
 • – preferencja wyboru Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i jej uzasadnienie – 5 pkt.;

kryteria konstytucyjne:

 dotyczą dzieci, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc;     

 1. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 2. Komisja rekrutacyjna:
 • powoływana jest przez dyrektora szkoły podstawowej w celu przeprowadzenia rekrutacji,
 • weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • przyjmuje uczniów na podstawie liczby uzyskanych punktów, stosownie do ilości przewidzianych miejsc,
 • sporządza listę kandydatów przyjętych do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z uwzględnieniem ilości miejsc jaką dysponuje szkoła i liczby punktów, uzyskanych w wyniku procedury rekrutacji,
 • podaje wyniki rekrutacji do wiadomości publicznej na terenie szkoły 28 marca 2018 r.

            Przyjęcia do klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/21 trwają . Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu od 8:00 do 15:00. Można pobrać karty zgłoszenia ze szkolnej strony internetowej  

           

          

 

 

Procedura odwoławcza:

 • Rodzic /opiekun prawny po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej dotyczącego odmowy przyjęcia kandydata może w terminie 7 dni wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie w formie pisemnej od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

karta zgłoszenia do sp