HISTORIA I OBRAZ

KATOLICKICH SZKÓŁ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

W ŁODZI

  1. Historia powstania i rozwoju szkół

Organizacją Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum oraz ich późniejszym  prowadzeniem zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia  na dyrektora szkoły powołany został Marek Woźniak,  dotychczas wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im Stanisława Moniuszki w Łodzi i członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Do władz oświatowych i miejskich złożono wymagane dokumenty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi rozpoczęliśmy przygotowania do rozpoczęcia pierwszego, historycznego roku szkolnego 2003/2004.Z inicjatywy księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, powstał w grudniu 2002 roku komitet do spraw powołania katolickiej szkoły podstawowej w Łodzi.

W sierpniu  wykonaliśmy własnymi  siłami (z pomocą wielu ludzi dobrej woli) niezbędne prace potrzebne do uruchomienia szkoły: odmalowaliśmy 4 sale lekcyjne, fragment korytarza szkolnego, sekretariat. Zakupiliśmy pierwsze, używane krzesła, stoliki, biurka, tablice i inne podstawowe rzeczy. Było to zadanie podjęte i wykonane  całkowicie od podstaw.

Szkoły znalazły swoją siedzibę w budynku po istniejącej tu wcześniej szkole zawodowej, udostępnionym przez władze naszego miasta. Otrzymały status szkół publicznych,  dekretem Arcybiskupa metropolity łódzkiego, prawo używania w nazwie określenia „katolickie”.

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich podjętej w czerwcu 2003 r. Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum rozpoczęły działalność 1 września 2003 roku. Do klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej zostało przyjętych 28 uczniów, a do dwóch klas pierwszych gimnazjum 43 uczniów.

W uroczystości inaugurującej działalność szkół uczestniczyli: ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek metropolita łódzki, wiceprezydent Łodzi Włodzimierz Tomaszewski, ksiądz Stanisław Gancarek – prezes i założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz wielu zaproszonych gości.

W drugim roku istnienia szkół było już prawie dwustu uczniów w obu szkołach. W trzecim roku szkolnym – 350 uczniów. Po trzech latach, 1 września – 440. Po założeniu liceum osiągnęliśmy stan prawie 500 uczniów. W roku jubileuszowym – 2013 z radością powitaliśmy dwie klasy pierwsze szkoły podstawowej i właśnie od roku szkolnego 2013/2014 systematycznie zwiększała się liczba oddziałów w szkole podstawowej.

Na wniosek Rady Rodziców w szkołach zostały wprowadzone jednolite stroje szkolne dla uczniów.

W 2007 roku Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała imię Błogosławionych Dzieci z Fatimy, a Katolickie Gimnazjum Świętej Faustyny Kowalskiej. Uroczystej mszy św. przewodniczył ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek metropolita łódzki, który poświęcił także sztandary szkół i  kaplicę szkolną pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Szkoły zawierzono opiece Matki Bożej i Bożemu Miłosierdziu. Od tej chwili we wspólnocie szkolnej obecny jest stale Jezus Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie. Kaplica jest sercem szkoły, miejscem budowania formacji duchowej uczniów i nauczycieli, sprawowania Eucharystii, adoracji, indywidualnej i wspólnotowej modlitwy. Uroczystość i liturgia w pełni przygotowana została przez społeczność nauczycielską i uczniowską, miała szczególny charakter, a uczestnictwo w niej było ogromnym przeżyciem.

W 2011 roku funkcję dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy objęła Ewa Woźniak –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od początku zaangażowana w dzieło tworzenia naszych szkół.

Rok 2012 to czas kolejnych zmian. W duchu misji szkoły, którą jak wiemy jest integralny rozwój osoby ludzkiej, rozpoczęła swoją działalność następna  nasza szkoła: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. Uczniowie kształcą się w dziale dziecięcym (6-letnim) i młodzieżowym (4-letnim). Mogą oni pobierać lekcje gry na następujących instrumentach: fortepian, gitara, wiolonczela, skrzypce, flet poprzeczny, klarnet, saksofon.

W związku z rozpoczęciem działalności przez szkołę muzyczną przebudowano małą salę gimnastyczną tak, aby mogła służyć za salę koncertową z zasuwaną kurtyną. Po pierwszym roku działalności 5 sierpnia 2013 r. decyzją Ministra Kultury Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia SPSK otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskanie tego statusu w tak krótkim czasie było ogromnym sukcesem.

W roku 2013 szkoły obchodziły jubileusz 10 – lecia istnienia i uroczystość nadania imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK.  Mszę św. w intencji wspólnot szkolnych celebrował ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita łódzki. Przygotowano okolicznościowe medale, które otrzymali zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy, którzy współtworzą wspólnoty szkolne  od pierwszego dnia ich istnienia.

W 2014 roku dyrektorzy szkół: Ewa Woźniak i Marek Woźniak  otrzymali z rąk księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolity łódzkiego Złoty Krzyż Zasługi Archidiecezji Łódzkiej za zasługi dla Kościoła Łódzkiego.

W 2017 roku w związku z reformą oświaty do klas pierwszych gimnazjum nie przyjęto już uczniów, ale w ramach tworzonej ośmioletniej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, powstały dwie klasy siódme.

Również w 2017 roku nastąpiło miłe, o symbolicznej  wręcz wymowie wydarzenie. Pracę w szkole podstawowej i gimnazjum, jako nauczyciel wychowania fizycznego,  podjął p. Karol Chmielewski – absolwent naszego gimnazjum z roku 2012. Historia szkoły zatoczyła koło.

W 2018 r. rozpoczęliśmy przygotowania do przekształcenia wygasającego Katolickiego Gimnazjum SPSK w Technikum SPSK. Od 1 września 2019 roku rozpoczęło swoją działalność Technikum SPSK im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi. Naukę w nim podjęli uczniowie, którzy chcieli kształcić się w dwóch specjalizacjach: Technik logistyk, technik informatyk.

W 2020 roku funkcję dyrektora Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi p. Izabeli Wiechno.

W sierpniu 2021 r wieloletni dyrektor szkoły p. Marek Woźniak i dawny dyrektor szkoły podstawowej (później wicedyrektor) przeszli na zasłużoną emeryturę. Dyrektorem szkół ogólnokształcących została p. Agnieszka Chyrzyńska.

20 czerwca 2022 roku patronem Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi została Święta Urszula Ledóchowska. Uroczystości w Archikatedrze Łódzkiej przewodniczył ksiądz Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś. Dopełnieniem tych chwil był koncert, który odbył się w gmachu Seminarium Duchownego w Łodzi..

 

 

 

  1. Wizerunek szkół

 

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK i Technikum SPSK, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK są  szkołami publicznymi dostępnymi dla wszystkich. Misją szkół jest integralny rozwój człowieka, zarówno ucznia jak i nauczyciela.  Jest ona realizowana przez kształcenie i wychowanie uczniów w ścisłej współpracy z rodzicami, oparte o treści zawarte w podstawie programowej, zasady personalizmu chrześcijańskiego i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Celem jest przygotowanie młodego człowieka do świadomej  odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.  Temu służy m.in. program formacyjny i wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, który jest realizowany w różnych formach w wielu obszarach życia szkoły np. na codziennym, rozpoczynającym dzień,  spotkaniu całej wspólnoty szkolnej przed lekcjami na sali gimnastycznej, podczas którego jest wspólna modlitwa, śpiew, czytanie Ewangelii dnia, na godzinach wychowawczych, warsztatach adwentowych, rekolekcjach wielkopostnych, spotkaniach ewangelizacyjnych, prelekcjach, kołach: misyjnym, papieskim, różańcowym, przez tworzenie wystaw i prezentacji tematycznych itp.

Szkoły współpracują regularnie z wieloma instytucjami działającymi na rzecz uczniów. Są wśród nich m. in. instytucje odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży, udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  wskazujące na profilaktykę w zakresie zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, oraz instytucje religijne.

Uczniowie prezentują swoje umiejętności i uzdolnienia poprzez wystawianie przedstawień dla społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i w przeglądach teatralnych. Rozwijają się w sferze kultury poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych (m.in. w Teatrze Wielkim i Teatrze Muzycznym) oraz  projekcjach filmowych.  Udzielają się w wolontariacie, współorganizują akcje charytatywne w Szkolnym Kole Caritas. Nabywając umiejętności praktyczne, poznają własne możliwości oraz rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania. Uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych. Uczniowie duże sukcesy odnoszą w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i Tematycznych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz w Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej organizowanych przez Miejski Uczniowski Związek Sportowy w Łodzi.

Szkoły organizują każdego roku dwa ważne konkursy:  Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. ks. Jana Twardowskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz Wojewódzki Konkurs Historyczno-Religijny „Nasze Dziedzictwo” wespół z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Łódzkiej dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

Laureaci i finaliści tego ostatniego otrzymują punkty liczące się w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przyznawane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uczniowie szkoły muzycznej prezentują  swoje umiejętności w czasie organizowanych często koncertach i tzw. „popisach”.

Poczty sztandarowe i delegacje uczniów reprezentują szkołę na uroczystościach religijnych w Archidiecezji Łódzkiej bądź beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych  wielkich postaci polskiego Kościoła oraz jubileuszowych w bratnich szkołach SPSK, a także w obchodach ważnych rocznic i wydarzeń historycznych i religijnych (np.  Jubileusz 1050 – lecia Chrztu Polski, pożegnanie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie i Krakowie, pielgrzymki papieskie do Polski, Przemarsz Trzech Króli).  Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat środowiska lokalnego, uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Szkoła pielęgnuje postawy patriotyczne poprzez celebrowanie rocznic patriotyczno-historycznych, odwiedzanie miejsc pamięci, udział uczniów w uroczystościach patriotycznych (np. Święto Niepodległości, Marsz Pamięci ku czci dzieci więzionym w niemieckim  obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej), a także udział w konkursach  pieśni patriotycznych i historycznych i wskazywanie na przykłady postaw patriotycznych. Podejmowane w szkole działania mają charakter zorganizowany i przebiegają w sposób planowy. Uczniowie korzystają z wypoczynku organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jako organ prowadzący. Uczestniczą w „zielonych szkołach”, Szkole Ewangelizacji Młodych, Wakacjach z Bogiem, wycieczkach i pielgrzymkach (również zagranicznych).

Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia, w tym w konferencjach metodyczno-formacyjnych i rekolekcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich i Radę Szkół Katolickich.

Nauczyciele dostrzegają potrzeby indywidualne uczniów i starają się ich wspierać, aby każdy osiągał wyniki, na miarę swoich możliwości. Uczniowie każdego roku uzyskiwali bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty mieszczące się w staninach: bardzo wysokim, wysokim (w roku szkolnym 2014/2015 był to stanin najwyższy) i z egzaminu gimnazjalnego (staniny : bardzo wysoki,  wysoki, wyżej średni) oraz z egzaminu maturalnego, zwłaszcza z języka polskiego (w 2011 roku maturzyści uzyskali trzeci wynik liczony łącznie z zakresu podstawowego i rozszerzonego wśród łódzkich liceów) i języka angielskiego.

Ważnym elementem tożsamości naszych szkół, jest panująca w nich rodzinna, miła  atmosfera, uśmiechnięci uczniowie, którzy  nie są anonimowi, czują się dobrze  i serdeczni i życzliwi  rodzice. Do szkół od lat zapisywane są kolejne dzieci z rodzin, co sprawia, że mamy bardzo dużo rodzeństw, czasem nawet z dużą różnicą wieku. Ten wizerunek szkoły potwierdzają rodzice, absolwenci, często nas odwiedzający, a także raporty z ewaluacji przeprowadzanej w ramach nadzoru zewnętrznego.

Szkoły prezentują i upowszechniają informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach  podczas uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami (comiesięczny biuletyn dla rodziców), w formie wystaw szkolnych , prezentacji, stronie internetowej, gazetki szkolnej „Słowo i słówko” lub przy realizacji projektów i przedsięwzięć.

Uczestniczymy także w programach zdrowego żywienia oraz w programach profilaktycznych np. „Archipelag skarbów”.

Szkoły są bezpieczne,  klatki schodowe są wyposażone w dodatkowe poręcze dostosowane do małych dzieci, wejście do szkoły jest monitorowane, zainstalowany jest domofon.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]