Z powodu pandemii zajęcia dodatkowe zostały zawieszone.

PIŁKA KOSZYKOWA CROSSBASKET

Grzegorz Zwoliński

poniedziałek 17.15 – 18.45 VII -VIII
środa 16.45 – 18.15
piątek 17.45 – 19.15
środa  14.00 – 15.00 I -III
piątek 15.15 – 16.15
środa 15.15 – 16.15 IV- VI
piątek 16.30 – 17.30
JUDO BETAJUDO

Aleksander Beta

 

 

środa Od godziny 16.00

Zajęcia indywidualne

I –VIII
KOŁO PLASTYCZNE Grażyna Dorosz – Pulko poniedziałek 13.15 -14.00 I- III

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”

                                               (JAN PAWEŁ II)

 

„A niechaj narodowej wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi ,iż swój język mają”

                                      (MIKOŁAJ REJ)

 

 

 

 

Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach

„Koła Miłośników Języka Polskiego”

w Katolickiej Szkole Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

 1. Błogosławionych Dzieci z Fatimy w Łodzi

 

 

 

 

 

 

autor: AGNIESZKA DOMAGAŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 r.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Proponowany program zajęć dydaktycznych przeznaczony jest
do realizacji z uczniami zdolnymi oraz chcącymi pogłębiać wiedzę polonistyczną  w starszych klasach szkoły podstawowej (VI-VIII)

 

Program  ma zachęcać uczniów do rozwijania zdolności,
wspierać ich działania literackie, szerzyć świadomość językową,
pomagać w odkrywaniu piękna języka poetyckiego, a także ukazywać różne teksty kultury oraz konteksty historyczno-literackie.

 

Celem programu jest również uczestniczenie młodzieży
w organizowanym przez Łódzkiego Kuratora  Oświaty w Łodzi
Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego.

 

 

 

 

 

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go dostosować do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

 

 

 

 

 

Cel główny

 

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych.

Cele szczegółowe

 1. Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii.
 2. Poznanie biografii i dorobku polskich i obcych twórców kultury.
 3. Pracowanie nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi.
 5. Zwracanie uwagi na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie – świadomość językowa.
 6. Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej.
 7. Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury.
 8. Przygotowanie do konkursów polonistycznych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich ( w szczególności dotyczy to Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego).

 

 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

Realizacja treści Uczeń:
Doskonalenie umiejętności  praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii •          Zna podstawowe zasady gramatyki, ortografii i interpunkcji.

•          Potrafi je zastosować, poprawnie budując wyrazy, zdania.

•          W praktyce wykorzystuje zasady ortografii i interpunkcji.

•          Dostrzega i umie poprawić błędy językowe.

Poznanie biografii
i dorobku najważniejszych twórców kultury polskiej.
•          Zna sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla.

•          Zapoznaje się z najwybitniejszymi twórcami dzieł kultury w Polsce (malarstwo, literatura, film, muzyka itd.).

Pracowanie
nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.
•          Zna różne źródła informacji.

•          Zna rodzaje słowników.

•          Umie z nich korzystać.

•          Umie segregować i wybierać najważniejsze informacje z tekstu.

Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi. •          Umie nazwać formy wypowiedzi.

•          Zna ich charakterystyczne elementy.

•          Potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi.

Zwracanie uwagi
na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie -świadomość językowa.
•          Obserwuje procesy zachodzące w polszczyźnie.

•          Potrafi odszukać w słowniku informację
o poprawność wyrazów i form językowych.

Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej. •          Posługuje się piękną polszczyzną.

•          Stale wzbogaca swoje słownictwo poprzez używanie synonimów, związków frazeologicznych.

•          Dba o czystość języka.

Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury. •          Poznaje podstawowe dzieła kultury polskiej.

•          Interesuje się wydarzeniami kulturalnymi.

•          Uczestniczy w wydarzeniach lokalnych.

•          Potrafi zinterpretować proste dzieła kultury.

Przygotowanie do konkursów polonistycznych. •          Zapoznaje się z regulaminem konkursów.

•          Ćwiczy umiejętności wymagane na konkursach.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

 

Tematyka Przebieg zajęć Liczba godzin
Poznajemy siebie, swoje pasje i zdolności. ·    Ćwiczenia zapoznawcze.

·    Krótkie wypowiedzi na temat swoich pasji
i oczekiwań.

·    Ćwiczenia językowe.

1
Obserwujemy świat językowy. ·    Wyjście do pobliskiego mini-marketu w celu zbierania obserwacji nazw nowych produktów.

·    Pojęcie neologizmu.

·    Zapożyczenia językowe.

2
Język się zmienia. ·    Obserwacje językowe reklam, programów telewizyjnych, nagłówków prasowych.

·    Ćwiczenia składniowe.

1
Z frazeologią na ty. ·    Frazeologia-pojęcia teoretyczne.

·    Frazeologizmy biblijne.

·    Frazeologizmy mitologiczne.

·    Frazeologia ludowa.

2
Polscy nobliści. ·    Zapoznanie z ideą Nagrody Nobla (test czytania
ze zrozumieniem).·    Sylwetki polskich noblistów-prezentacje dzieci.
2
Wojewódzki Konkurs
z Języka Polskiego.
·    Omówienie regulaminu konkursu, terminów
i sposobu przygotowywania się do niego.
1
Fleksja-powtórzenie ·    Ćwiczenia w odmianie wyrazów.

·    Rozpoznawanie części mowy.

2
Dziwne odmiany trudnych wyrazów. ·    Praca ze słownikami języka polskiego.

·    Charakterystyczne odmiany rzeczowników, czasowników.

1
Sławni Polacy. ·    Poznanie sylwetek polskich kompozytorów i malarzy.

·    Rozpoznawanie dzieł charakterystycznych dla tych twórców.

1
W galerii sztuki. ·    Zajęcia w Muzeum Herbsta.

·    Poznanie dzieł polskich twórców.

·    Opis obrazu.

2
Składnia zdania pojedynczego. ·    Części zdania.

·    Wykresy zdania pojedynczego.

2
Testy konkursowe. ·    Analiza testów konkursowych z ostatnich dwóch lat. 2
Wiem, gdzie wstawić przecinek. ·    Zasady interpunkcyjne.

·    Dyktanda interpunkcyjne.

1
Ulubiony film, przedstawienie, koncert. ·    Wieczorne wyjście do teatru.

·    Prezentacje uczniów dotyczące ulubionych dzieł kultury.

3
Składnia zdania złożonego. ·    Typy zdań złożonych.

·    Wykresy zdań złożonych.

2
Konkurs ortograficzny. ·    Dyktando konkursowe.

·    Wybór Mistrza Ortografii.

1
Czy każdy może być poetą? ·    Ulubiony wiersz.

·    Pierwsze próby poetyckie na zadany temat.

1
Budujemy nowe wyrazy-słowotwórstwo. ·    Wyraz podstawowy, pochodny.

·    Rodzaje formantów.

·    Analiza słowotwórcza wyrazów.

2
Wyrazy też moją rodzinę. ·    Zabawa językiem, tworzenie rodzin wyrazowych.

·    Wyrazy pokrewne, rdzeń.

1
Mój ulubiony utwór literacki. ·    Prezentacja ulubionych książek.

·    Poprawność językowa.

2
„Płynął buk przez Bug .Dałby Bóg, żeby buk przepłynął przez Bug”-niektóre wyrazy brzmią tak samo choć są inne. ·    Homonimy.

·    Zabawy językowe.

1
Autorytet-ten Polak jest dla mnie autorytetem. ·    Pojęcie autorytetu.

·    Sylwetki Polaków-autorytetów dla młodzieży.

1
„Czarny – biały”, „Ładny – piękny”- synonimy, antonimy. ·    Pojęcia „synonim”, „antonim”.

·    Ćwiczenia ze słowikiem.

1
Jestem lepszym polonistą. ·    Podsumowanie pracy w roku szkolnym.

·    Czego się nauczyłem w trakcie zajęć?

1

 

 

 

 

Procedury osiągania celów

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

 • Przydzielanie dodatkowych zadań do rozwiązania w czasie lekcji.
 • Różnicowanie zadań klasowych, kontrolnych i domowych, zadawanie pewnych problemów do rozwiązania na okres ferii lub wakacji, układanie zestawu zadań z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.
 • Stwarzanie sytuacji problemowych, zachęcających uczniów do usuwania problemów i oceniania każdego pomysłu, samodzielnego układania krzyżówek, rebusów oraz zagadek.
 • Zlecanie opracowania nowego uczniom i referowanie go ich kolegom.
 • Opracowanie materiału spoza podręcznika szkolnego w formie prezentacji.
 • Informowanie uczniów o nowinkach książkowych, organizowanie konkursów.
 • Rozwiązywanie testów konkursowych.
 • Wyjścia do muzeum – galeria, teatru.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.
 • Obserwacje językowe.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 • Dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zdolności.
 • Nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów.
 • Uczniowie rozwijają umiejętności myślenia twórczego.
 • Uczniowie zwracają uwagę na zjawiska językowe, zmiany w języku.
 • Uczniowie poprawnie posługują się językiem polskim.
 • Młodzież uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.
 • Dzieci umieją wskazać na dzieła wybitnych polskich twórców muzyki, malarstwa, literatur.
 • Osiągają sukcesy w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego i innych konkursach polonistycznych.

 

EWALUACJA

 

 • Wyniki konkursów i olimpiad.
 • Wyniki semestralne i końcowe.

Efektem przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych w roku szkolnym 2017/18  były następujące wnioski:

 1. Potrzeba uczestniczenia uczniów w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim dla uczniów zdolnych.

Młodzież brała udział w takich zajęciach na wydziale filologicznym prowadzonych przez pracownika naukowego na temat „Frazeologia w języku polskim” połączonych ze zwiedzaniem wydziału.

Dzieci brały również udział wraz z licealistami w wykładzie p .Andrusa poświęconym zagadnieniom językowym (w ramach Dnia Języka Ojczystego)

 1. Chęć uczestniczenia w programie kursu „Podstawy retoryki” prowadzonym przez p. dr Anettę Gajdę pracownika Katedry Języka Polskiego. Zajęcia były prowadzone dla licealistów w naszej szkole.Za zgodą prowadzącej uczestniczyli w nich uczniowie ósmej klasy należący do Koła Miłośników  Języka Polskiego. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i otrzymali dyplomy ukończenia kursu „Podstawy retoryki”.

 

 1. Uczestniczenie w zajęciach „Klubu filmowego”-prowadzonego w naszych szkołach dla uczniów gimnazjum i liceum.

 

Młodzież brała udział w zajęciach Klubu Filmowego dotyczących elementów dzieła filmowego.