Cel główny

 

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych.

Cele szczegółowe

  1. Doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad gramatyki i ortografii.
  2. Poznanie biografii i dorobku polskich i obcych twórców kultury.
  3. Pracowanie nad umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji.
  4. Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form wypowiedzi.
  5. Zwracanie uwagi na procesy językowe zachodzące we współczesnej polszczyźnie – świadomość językowa.
  6. Uwrażliwienie na piękno mowy polskiej.
  7. Wychowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury.
  8. Przygotowanie do konkursów polonistycznych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich ( w szczególności dotyczy to Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego).

 

 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ